Produkter
Visa fler sökresultat

Allmänna hyresvillkor

1 TILLÄMPLIGHET

1.1 Dessa allmänna hyresvillkor gäller vid uthyrning av byggliftar utan förare. Ändring av villkoren förutsätter att Uthyraren och Hyrestagaren skriftligt kommer överens om andra villkor.

2 HYRESOBJEKT

2.1 Hyrestagaren förhyr av Uthyraren de byggliftar som specificerats i Hyresavtalet. Den förhyrda egendomen kallas för Hyresobjektet.
2.2 Hyresobjektet är och förblir Uthyrarens egendom. Hyrestagaren förbinder sig att inte nyttja eller disponera över Hyresobjektet i strid med Hyresavtalet eller dessa allmänna hyresvillkor.
2.3 Uthyraren skall vid förfrågan från Hyrestagaren tillhandahålla instruktioner för handhavande, tillsyn och skötsel av Hyresobjektet.
2.4 Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av Hyresobjektet. I de fall särskild besiktning erfordras av Hyresobjektet på arbetsplatsen har dock Hyrestagaren att ombesörja och svara för kostnaderna för sådan besiktning.

3 AVHÄMTNING OCH ÅTERLÄMNING
3.1 Hyresobjektet avhämtas av Hyrestagaren från Uthyraren och återlämnas till Uthyraren, om annat inte överenskommits skriftligen på hyreskontraktet.
3.2 Uthyraren kan åta sig att svara för transport av Hyresobjektet till och från Hyrestagaren anvisad arbetsplats efter överenskommelse skriftligen på hyreskontraktet.
3.3 Uthyraren ombesörjer lastning och lossning av Hyresobjektet hos Uthyraren under normal kontorstid om Uthyraren ombesörjer för transporten (måndag till fredag, icke röda arbetsdagar 07.00 – 16.00. Har Uthyrarens åtagit sig att svara för transporten av Hyresobjektet till och från Hyrestagarens anvisad arbetsplats, ansvarar Hyrestagaren för lossning och lastning av Hyresobjektet vid den anvisade arbetsplatsen, om annat inte överenskommits.
3.4 Vid återlämnande av Hyresobjektet skall Hyresobjektet vara väl rengjort, tankat/laddat och i motsvarande skick, som vid hyrestidens början. Dock med beaktande för normalt slitage. Om så inte är fallet äger Uthyraren på Hyrestagarens bekostnad vidtaga nödvändig rengöring, laddning/tankning och/eller reparation.

4 HYRESTID
4.1 Hyrestiden börjar löpa fr.o.m. den dag Hyrestagaren avhämtar Hyresobjektet från Uthyraren, alternativt från den dag Uthyraren, i de fall Uthyraren ombesörjer transport av Hyresobjektet, avlämnar Hyresobjektet på Hyrestagaren anvisad plats.
4.2 Hyrestiden löper för den period som avtalats. Har bestämd hyrestid inte avtalats löper hyrestiden till dess att Hyrestagaren återlämnat Hyresobjektet till Uthyraren, alternativt t o m den dag Hyrestagaren, i de fall Uthyraren ombesörjer transport av Hyresobjektet, meddelat Uthyraren att Hyresobjektet finns tillgängligt för avhämtning hos Hyrestagaren.
På sätt anges nedan i punkt 9 äger part säga upp detta Hyresavtal till förtida upphörande om motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte vidtar rättelse. Uppsägs Hyresavtalet till förtida upphörande av Uthyraren upphör omedelbart hyrestiden att löpa och därmed Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjektet.
4.3 Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjektet upphör vid hyrestidens utgång. Det är förenat med straffansvar att nyttja Hyresobjektet efter hyrestidens utgång.

5 HYRA
5.1 Hyra utgår under hyrestiden med belopp enligt Uthyrarens prislista, vartill kommer mervärdesskatt och andra allmänna skatter, avgifter eller försäkring.
5.2 Hyran enligt Uthyrarens prislista förutsätter att Hyresobjektet endast används i ett skift per ordinarie arbetsdag. Det åligger Hyrestagaren att omedelbart meddela Uthyraren om ändring av användandet av Hyresobjektet.
5.3 Ombesörjer Uthyraren transport av Hyresobjektet så skall Hyrestagaren ersätta Uthyraren för transportkostnaderna.

6 BETALNING AV HYRA
6.1 Hyran erläggs mot faktura vid hyrestidens utgång eller vid uthyrning för längre tid än 10 arbetsdagar, vid den 14:e och varje månadsskifte, om inte annat överenskommits.
6.2 Betalningsvillkor är 10 dagar netto, om inte annat överenskommits.
6.3 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen med 11 procentenheter på det aktuella fakturabeloppet till dess att fakturan är slutbetald. Dröjsmålsräntan faktureras separat i efterhand.

7 SKÖTSEL
7.1 Vid hyrestidens början och innan Hyresobjektet tas i drift skall Hyrestagaren noggrant undersöka och kontrollera Hyresobjektet. Har Hyrestagaren några anmärkningar mot Hyresobjektet skall dessa omedelbart skriftligen meddelas Uthyraren.
7.2 Hyresobjektet skall väl vårdas och underhållas. Drivmedel, förbrukningsartiklar etc skall vara av god kvalité. Hyrestagaren svarar för alla kostnader för förbrukningsmaterial samt för reparationer som erfordras på grund av skador eller fel, som inte är att hänföra till normalt slitage och som inträffar under hyrestiden. Reparationer eller ändringar av Hyresobjektet får inte företagas av Hyrestagaren utan Uthyrarens skriftliga medgivande. Uppkommer behov av reparation eller annan åtgärd skall detta omedelbart skriftligen meddelas till Uthyraren.
7.3 Hyresobjektet får inte utan Uthyrarens skriftliga medgivande flyttas till annan arbetsplats. Hyresobjektet får inte heller utan Uthyrarens skriftliga medgivande brukas av annan än Hyrestagaren. Hyrestagaren svarar för att Hyresobjektet endast används av behörig och utbildad personal.

8 ANSVAR
8.1 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av Hyresobjektet samt för skador på Hyresobjektet, som inte utgör normalt slitage. Förkommer eller skadas Hyresobjektet skall Hyrestagaren omedelbart skriftligen anmäla detta till Uthyraren.
8.2 Hyrestagaren ansvarar för varje skada som Hyresobjektet under hyrestiden kan tillfoga person eller egendom. Hyrestagaren förbinder sig att hålla Uthyraren skadeslös för varje ersättningsskyldighet, som p.g.a. sådan skada kan riktas mot Uthyraren i dennes egenskap av ägare till Hyresobjektet.
8.3 Uthyraren ansvarar endast för direkta skador, som uppkommit på grund av Uthyrarens grova vårdslöshet.
8.4 Uthyraren ansvarar inte i något fall för indirekta skador, som uppkommit på grund av leverensförsening, stillestånd, driftsavbrott eller annat.
8.5 Hyrestagaren skall under hyrestiden hålla Hyresobjektet försäkrat med allriskförsäkring (inkluderad trafikförsäkring) motsvarande återanskaffningsvärdet, om inte annat överenskommits på hyreskontraktet. Hyrestagaren skall vidare ha sedvanlig ansvarsförsäkring.
8.6 Vid förlust av Hyresobjektet debiteras återanskaffningspriset för Hyresobjektet om inte försäkring har tecknats utav uthyraren.

9 FÖRTIDA UPPSÄGNING
9.1 Part äger rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte omedelbart vidtar rättelse.
9.2 Om Hyrestagaren inställer betalningarna, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är Uthyraren berättigad att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande.
9.3 Uppsäger Uthyraren Hyresavtalet till omedelbart upphörande enligt vad som ovan angavs i punkt 9.1 och 9.2 upphör hyrestiden och Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjektet. Skyldighet inträder också för Hyrestagaren att omedelbart återlämna Hyresobjektet till Uthyraren alternativt låta Uthyraren återtaga Hyresobjektet på Hyrestagarens bekostnad.

10 TILLÄMPLIG LAG
10.1 Svensk lag gäller för uthyrningen.
Hyresvillkor PDF

Försäljning

Meny

Begagnat

Uthyrning